CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI NHỠ

Chương trình học khối Nhỡ

Chương trình học khối nhỡ

Kế hoạch hoạt động học khối nhỡ

(Chủ đề gia đình từ ngày 02/11 đến ngày 27/11/2009)

 

  Thø

 

 LÜnh vùc 

 

 TuÇn 1

 

 TuÇn 2

 

TuÇn 3

 

TuÇn 4 

 

 Gia ®×nh cña bÐ

 

 Ng«i nhµ cña gia ®×nh bÐ

 

 Ngµy héi cña c¸c thÇy c« gi¸o

 

 Nhu cÇu gia ®×nh bÐ

 

 HAI

 

 Ph¸t triÓn thÓ chÊt

(ThÓ dôc)

 §i theo ®ưêng hÑp,trÌo lªn xuèng ghÕ.  

 

BËt t¸ch vµ   khÐp ch©n vµo c¸c «.

TCV§: ChuyÒn bãng qua ®Çu

 Bß thÊp chui qua cæng  

 

Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng.

TCV§: B¾t ch­ưíc t¹o d¸ng

 

 BA

 

 

Ph¸t triÓn nhËn thøc

(KPXH)

 

 Nh÷ng ngư­êi th©n trong gia ®×nh bÐ

 Ng«i nhµ cña bÐ  Trß chuyÖn vÒ ngµy héi cña c« gi¸o  Nh÷ng b÷a ¨n cña gia ®×nh bÐ

 

 TƯ

   
 

 

Ph¸t triÓn ng«n ng÷

(V¨n häc)

 

 ChuyÖn:

TÝch Chu

    

Th¬:

 ¤ng mÆt trêi ãng ¸nh

 

 Th¬:

 "Ngµy 20 th¸ng 11’’

  ChuyÖn:

Khi mÑ v¾ng nhµ

 

 

Ph¸t triÓn thẩm mỹ

(Tạo Hinh)

 

 Gia ®×nh bÐ yªu

 

 Ng«i nhµ cña bÐ

 Mãn quµ tÆng c«  

 

NÆn c¸c lo¹i qu¶

 

 

 NĂM

 

 Ph¸t triÓn nhận thức  (LQVT)

 GhÐp ®«i

 

 S¾p xÕp thø tù chiÒu cao cña 3 ®èi tưîng.

 

 §Õm c¸c ®å dïng d¹y häc sè l­îng3. t¹o nhãm cã 3 ®èi tưîng.

  X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®å vËt trªn - dư­íi, trưíc - sau so víi b¶n th©n trẻ.

 

 SÁU

 

 Ph¸t triÓn (¢m nh¹c)

 

 

D¹y vËn ®éng

C¶ nhµ thư­¬ng nhau

 

 

NDTT h¸t:

Nhµ cña t«i

 c« gi¸o em

 

 chñ ®Ò.Cả nha thương nhau

 

 

 

Kế hoạch hoạt động học

(Chủ đề tết và mùa xuân từ ngày 1-5/02 và 22-26/02/2010)

 Thø 

 LÜnh vùc 

 TuÇn 1

 TuÇn 2

 

TÕt cæ truyÒn

 (Tõ ngµy 1®Õn 5/2/2010)

 

Mïa xu©n

 (Tõ ngµy 22-26/ 2/2010)

 HAI

 

Ph¸t triÓn thÓ chÊt

(ThÓ dôc)

 Ném xa bằng 2 tay

Bé vui hội xuân

 ChuyÒn bãng qua ®Çu, qua ch©n

  BA

 

Ph¸t triÓn nhËn thøc

(KPKH, KPXH)

 

Ngày tết cổ truyền

 Bé tìm hiểu về mùa xuân

  TƯ

 

Ph¸t triÓn ng«n ng÷

( V¨n häc)

 Thơ: Tết đang vào nhà  Th¬: Mïa xu©n

 Ph¸t triÓn thÈm mü  (T¹o h×nh)

 VÏ hoa qu¶ ngµy tÕt  XÐ d¸n c©y mïa xu©n
 NĂM  

Ph¸t triÓn nhËn thøc

( LQVT)

 T¸ch nhãm sè l­ượng 4 thµnh 2 phÇn  §Õm ®Õn 5 nhËn biÐt sè 5
 SÁU

 Ph¸t triÓn thẩm mỹ(¢m nh¹c)

 NDTT h¸t:  Bé chúc tết  NDTT: Hát mùa xuân

Người đăng tin : Ngọc Tú


Mầm non Hoa Hồng...
Hội nghị cán bộ...
TRƯỜNG MN HOA HỒNG...
Trường Mầm non Hoa...
TRƯỜNG MẦM NON HOA...
Hưởng ứng ngày sách...
Trường mầm non Hoa...