CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚN

Dự kiến chủ đề khối Mẫu giáo Lớn- Nhở năm học 2013- 2014.

Dù kiÕn c¸c chñ ®Ò trong n¨m häc 2013- 2014

 ( khèi MÉU GI¸O NHì)

 

tt

Tªn chñ ®Ò

Sè tuÇn

 

1

 

Ngµy héi ®Õn tr­êng

- Tr­êng mÇm non

- Trung thu ( 1 tuÇn)    

 

 

3

(tõ 09/9 - 27/9)

 

2

 

B¶n th©n

 

4 

(tõ 30/09- 25/10)

 

3

 

Gia ®×nh (3 tuÇn)

- Ngµy héi c¸c c« gi¸o (1 tuÇn)

 

4

(tõ 04/11- 29/11)

 

4

 

NghÒ nghiÖp (3 tuÇn)

- Ngµy 22/12 (1 tuÇn)

 

4 

(tõ 2/12- 27/12)

 

5

 

§éng vËt (3 tuÇn)

- Ngµy tÕt cæ truyÒn (1 tuÇn)

 

4  (tõ 06/1- 31/1)

 

6

- Ngµy tÕt cæ truyÒn (1 tuÇn)

ThÕ giíi thùc vËt ( 1 tuÇn)

 

 

2  (tõ 17/2- 28/2

 

7

 

- Ngµy héi 8/3 (1 tuÇn)

ThÕ giíi thùc vËt ( 2 tuÇn)

Ph­¬ng tiÖn giao th«ng (2 tuÇn)

 

 

5 (tõ 3/3- 4/4)

 

8

 

C¸c hiÖn t­îng tù nhiªn ( 2 tuÇn)

- B¸c Hå cña em (1 tuÇn)

 

 

3 (tõ 07/4 - 25/4)

 

9

 

Quª h­¬ng

Chñ ®Ò kh¸c

 

 

3 (tõ 28/4 - 16/5)

Tæng céng

32 tuÇn

 

 

 

 

 

 

Dù kiÕn c¸c chñ ®Ò trong n¨m häc: 2013- 2014

 ( khèi mÉu gi¸o LíN)

 

tt

Tªn chñ ®Ò

Sè tuÇn

 

1

 

Ngµy héi ®Õn tr­êng

- Tr­êng mÇm non

- Trung thu ( 1 tuÇn)                                                                                                            

 

3(tõ 09/9- 27/9)

 

2

 

B¶n th©n (2 tuÇn)

- An toµn (1 tuÇn)

 

3

(tõ 07/10- 25/10)

 

3

 

Gia ®×nh (3 tuÇn)

- Ngµy héi c¸c c« gi¸o (1 tuÇn)

 

4

(tõ 04/11- 29/11)

 

4

S¸ch cña bÐ ( 1 tuÇn)

- NghÒ nghiÖp (2 tuÇn)

- Ngµy 22/12 (1 tuÇn)

 

4 

(tõ 2/12- 27/12)

 

5

 

§éng vËt

 

 

4  (tõ 06/1- 31/1)

 

6

- Ngµy tÕt cæ truyÒn (2 tuÇn)

 

2 (tõ 17/2 - 28/2

 

7

 

Ngµy héi 8/3 (1 tuÇn)

ThÕ giíi thùc vËt ( 2 tuÇn)

Ph­¬ng tiÖn giao th«ng (2 tuÇn)

 

 

5(tõ 03/3- 4/4)

 

8

 

¢m thanh ( 1 tuÇn)

- N­íc (1 tuÇn)

- Quª h­¬ng (2 tuÇn)

 

 

4  (tõ 7/4- 2/5)

 

9

 

LÔ héi Èm thùc Qu¶ng B×nh (1 tuÇn)

- Tr­êng TiÓu häc ( 1 tuÇn)

- Sù kiÖn kh¸c ( 1 tuÇn)

 

 

3 (tõ 05/5- 23/5)

Tæng céng

32 tuÇn

 

Người đăng tin : hoahong


Mầm non Hoa Hồng...
Hội nghị cán bộ...
TRƯỜNG MN HOA HỒNG...
Trường Mầm non Hoa...
TRƯỜNG MẦM NON HOA...
Hưởng ứng ngày sách...
Trường mầm non Hoa...